Ukraine

 
 
 
 

ООО "БУДАВТОТРАНС"
Budavtotrans Ltd

ul. Vishgorodskaya 16A

UA-04074 Kiev

Ukraine

 

Alexander Khovrenkov

Phone: +380 44 430 25 10 

Phone: +380 44 430 82 02

Fax: +380 44 430 56 75

alex.khovrenkov@gmail.com
alexkhov@3g.ua